Kallelse till bolagsstämma i White Pearl Technology Group AB

Aktieägarna i White Pearl Technology Group AB, org.nr 556939-8752 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juli 2024, kl. 13.00 hos White Pearl Technology Group, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 juli 2024 och
 • anmäla sig och eventuellt biträde till stämman senast tisdagen den 25 juli 2024. Anmälan kan ske skriftligen under adress White Pearl Technology AB, Box 5216,102 45 Stockholm, per telefon

+46 8 6706557, eller per e-post [email protected]

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 16 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen;
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer.
 11. Beslut att införa en nomineringskommitté.
 12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer Sven Otto Littorin till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – b Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 8-10 – Val av styrelsen och revisorerna m.m.

Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter. Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Sven Otto Littorin, Marco Marangoni och Anna Weiner Jiffer, samt nyval av Arne Nabseth. Sven Otto Littorin föreslås väljas till styrelsens ordförande. Mark Nycander Ali har avböjt omval.

Arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte uppbär lön från Bolaget.

Föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av revisionsbolaget GO Revision & Consulting med den auktoriserade revisorn Johan Kaiser som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning. Punkt 11 – Beslut att införa en nomineringskommitté

Föreslås att stämman inför en nomineringskommitté för Bolaget.

Anna Weiner Jiffer föreslås att sammankalla Bolagets tre största aktieägare i god tid innan nästa årsstämma för att fastställa nomineringskommittén, samt agera sammankallande för nomineringskommittén.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, White Pearl Technology Group AB, Box 5216,102 45 Stockholm, på Bolagets webbplats www.whitepearltech.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2024

White Pearl Technology Group AB Styrelsen

Denna information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 15.00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group,

E-post: [email protected], Telefon +46 0707 340 804

White Pearl Technology Group’s certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP AB

White Pearl Technology Group (WPTG), är baserat och listat i Stockholm på Nasdaq First North Growth Market som WPTG. Koncernen består av 30 företag som är verksamma inom informationsteknologi. De är diversifierade IT-företag som säljer tjänster, egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com