Corporate News

Public Offer Ayima Group

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen för White Pearl Technology Group AB (”Bolaget”) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”). Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

(i) Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

(ii) Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

(iii) Jag har läst, förstått och åtar mig att efterleva samtliga restriktioner som beskrivs ovan.
Denna sida har publicerats på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Important information

Due to legal restrictions, the information is on this part of the website of White Pearl Technology Group AB (the “Company”) not intended for, and may not, directly or indirectly, in whole or in part, be accessed by or distributed or shared to persons residing or located in the United States (including its territories and provinces, each state of the United States and the District of Columbia “USA”). The information may also not otherwise be distributed or published in any jurisdiction other than in accordance with applicable laws and regulations. The recipient of the information is required to inform himself of and comply with these restrictions and may not publish or distribute the information in violation of applicable laws and regulations. Actions contrary to these restrictions may constitute violations of applicable securities laws.

Securities of the Company mentioned on this website have not been registered and will not be registered under the at any given time applicable U.S. Securities Act of 1933 (“Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States without registration or without the application of an exemption from, or through a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with all applicable securities laws of each state or other jurisdiction in the United States.

Access to the information and documents on the following web pages may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be permitted to access such information and documents. All persons residing outside Sweden who wish to access the documents on this website must first ensure themselves that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website or require the registration or approval of any acquisition of securities of them. Such registration or approval has not been obtained outside Sweden. The company assumes no responsibility for any person’s violation of applicable laws and regulations.

I therefore certify that:

(i) I am a resident of, and located, outside of the United States, and

(ii) I am a resident of and located (a) in Sweden or (b) outside of Sweden and the United States and, under such circumstances, I am authorized to access the information and documents on this website without restriction by law and without further action needs to be taken by the Company.

(iii) I have read, understood and undertake to comply with all restrictions described above.

This page has been published in Swedish and English. In the event of any discrepancy in content between the language versions, the Swedish version shall take precedence.

Subscriptions

Receive the latest White Pearl News